Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren.
Hieronder wordt aangegeven op welke wijze het Aaltens Christelijk Mannenkoor, hierna ACM,  hieraan invulling geeft.

Het privacy beleid kenmerkt zich door de volgende uitgangspunten:

Bij het vastleggen en verwerken van de persoonsgegevens wordt expliciet toestemming gevraagd.

De persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor het specifiek aangegeven doel. 

Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor dit doel worden verzameld, er worden niet meer gegevens verzameld dan nodig is voor dit doel.

De gegevens moeten correct zijn en blijven.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel

De gegevens worden beschermd tegen toegang door onbevoegden

Personen van wie persoonsgegevens worden bewaard hebben recht tot toegang tot de eigen gegevens en zij kunnen verzoeken de vastgelegde gegevens te corrigeren dan wel te verwijderen.

Daar waar opnames (audio of visueel) worden gemaakt, bij concerten of anderszins, wordt dit kenbaar gemaakt bij de aanwezigen.

De website maakt geen gebruik van cookies.

1. Doelstelling van het bewaren van persoonsgegevens

Het ACM voert een administratie (leden/financieel) teneinde op adequate wijze invulling te kunnen geven aan haar functioneren als vereniging en daarmee samenhangende wettelijke en maatschappelijke eisen en verplichtingen.

2.Verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens

Het bestuur van het ACM is en allen tijde verantwoordelijk voor de bescherming persoonsgegevens.

3.Registratie van persoonsgegevens

Binnen de ledenadministratie worden de standaard NAW gegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en ingangsdatum lidmaatschap) geregistreerd. Daarnaast worden bankgegevens vastgelegd ten behoeve dan het voeren van de financiële administratie, onder anderen voor de incasso van de verschuldigde contributie, welke voortvloeit uit de verplichtingen van lidmaatschap. Aanvullend daarop zijn van alle leden emailadressen vastgelegd, op basis waarvan nieuwsbrieven en andere relevante informatie kan worden gecommuniceerd. Geen enkele van deze bestanden is toegankelijk voor derden, anders dan voor het bestuur, waar de verantwoordelijkheid voor bescherming van persoonsgegevens ligt. Naast het bewaren van deze informatie, welke voortvloeit uit het gerechtvaardigd belang van het voeren van een adequate leden- en financiële administratie,  worden er geen bijzondere persoonsgegevens vastgelegd en bewaard.

Nb. Aanvullend daarop wordt een registratie gevoerd van donateurs vanuit het gerechtvaardigd belang communicatievoorziening en bijdrage incasso.

4.Digitale media en persoonsgegevens

Het ACM heeft een beveiligde website, www.acmaalten.nl . Het openbare deel beoogt informatie te verschaffen over ons functioneren als mannenkoor, waarbij zorgvuldigheid is betracht in de beschikbare informatie, op basis waarvan geen identiteitsherleiding tot concrete personen kan plaatsvinden.

Nb. Dit privacy statement is niet van toepassing op sites van derden, die via links met de website van het ACM zijn verbonden.

Het niet-openbare deel van de website is benaderbaar voor leden via de knop ‘login’. Hiervoor wordt via de sitebeheerder een persoonlijke inlognaam en wachtwoord verstrekt. De leden hebben daar toegang tot gevarieerde informatie, waaronder fotoalbums van concerten, oefenbestanden en andere slechts voor leden relevante informatie.

Daarnaast heeft het ACM een facebookpagina voor informatieve en promotionele doeleinden.

5.Transparantie en inzage

Naar elk lid, wordt bij aanvang van het lidmaatschap gecommuniceerd, welke informatie bewaard wordt en wat de relevantie daarvan is c.q. het gerechtvaardigd belang. Op het afgesloten gedeelte van de website is deze informatie, v.w.b. algemene gegevens, toegankelijk.

Daarnaast is hier informatie beschikbaar betreffende vastgelegd beeldmateriaal.

Verder worden bij openbare optredens foto’s en videopnames gemaakt, welke op het afgesloten gedeelte van de website slechts voor leden toegankelijk zijn. Door middel van tekst/pictogrammen, wordt bij dergelijke situaties kenbaar gemaakt dat dit plaatsvindt en dat hiertegen eventueel bezwaar kan worden aangetekend.

6.Opslag van persoonsgegevens

Secretariaat alsmede financiële administratie worden digitaal gevoerd.

Leden worden geacht wijzigingen in de persoonlijke situatie door te geven aan de verantwoordelijke bestuursleden, zodat mutaties kunnen worden doorgevoerd. Daarnaast kan iemand kenbaar maken registratie van bepaalde informatie niet op prijs te stellen.

Bij beëindiging van het lidmaatschap of donateurschap, worden betreffende persoonlijke gegevens, met inachtneming van de wettelijk dan wel reglementair vastgelegde termijnen, terstond uit de administratie verwijderd.

7.Veiligheid en toegangsrecht

Hierbij is sprake van getrapte verantwoordelijkheid.

De website van het ACM voldoet aan de gevraagde veiligheidseisen.

Daarnaast, zoals hierboven aangegeven, hebben leden toegang tot het niet-openbare gedeelte van de website, teneinde kennis te kunnen van voor hen relevante informatie het lidmaatschap betreffend.

Leden en financiële administratie zijn uiteindelijk slechts toegankelijk voor de verantwoordelijke bestuursleden dat anderen onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien.

Hiermee achten wij voldoende afgedekt dat onbevoegden toegang zouden kunnen krijgen tot persoonlijke gegevens.

8.Toepassing verwerkersovereenkomst

Mocht de noodzakelijkheid zich voordoen van een samenwerking met een derde partij, waarbij persoonlijke gegevens onderdeel uitmaken van de betreffende dienst welke geacht wordt verleend te worden, zal daarbij door het ACM gebruik worden gemaakt van een verwerkersovereenkomst, conform de wettelijke afspraken daarover.

Aalten, mei 2018